Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Feko Trading

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Feko Trading zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Feko Trading worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Feko Trading worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Feko Trading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Feko Trading zijn geheel vrijblijvend en Feko Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de aanbetaling en na acceptatie van uw bestelling door Feko Trading. Feko Trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Feko Trading dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief  BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Feko Trading biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen.

Aanbetaling: Wij rekenen 50% van het totaalbedrag.

Contant: Graag gepast betalen.

Pinnen: U kunt bij ons betalen middels uw eigen bankpas.

U kunt het totaalbedrag / de aanbetaling overmaken naar :
RABOBANK  NL50 RABO 0317.6356.46 t.n.v. Feko Trading te Terneuzen

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Feko Trading.

Artikel 4. Levering

Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 60 dagen hebben zowel Feko Trading als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

De door Feko Trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed staan voor afhaling door u.

Feko Trading is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Feko Trading gedragen.

Artikel 5. Eigendom voorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Feko Trading verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Feko Trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij afhaling te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Feko Trading. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@stoelica.nl

Garantie: Op stoelen afkomstig uit onze OUTLET passen wij geen garantie toe.

Op maatwerk geld een garantie periode van 1 jaar ,mits vermeld op de offerte.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Feko Trading, dan wel tussen Feko Trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Feko Trading, is Feko Trading niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Feko Trading.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Feko Trading houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Feko Trading respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Feko Trading.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Feko Trading ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Feko Trading gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Feko Trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Feko Trading schriftelijk opgave doet van een adres, is Feko Trading gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Feko Trading schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Feko Trading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Feko Trading deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Feko Trading in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Feko Trading vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Feko Trading is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter,te Middelburg, in Nederland.